Wykreślanie szkół lub placówek niepublicznych z ewidencji

Wykreślenie z ewidencji

1. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;

2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;

3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej oraz szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2;

4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa;

5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

2. Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

(Art. 169 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Dz. U. z 2017 r., poz.59 z późn. zm.)

Likwidacja szkoły/placówki
 
1. Szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego.

2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach (pisemna informacja złożona w kancelarii Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12 w Tychach).

3. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

4. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.