Uzyskanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Tychy

Wnioskodawca/adresat procedury

 • osoby prawne, którymi są: stowarzyszenia, fundacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne,
 • osoby fizyczne (każdy człowiek mający pełną zdolność do czynności prawnych – pełnoletni i nieubezwłasnowolniony)

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12
Dział Budżetu i Analiz (III piętro pokój 322)
osoby do kontaktu: Starszy inspektor Maria Juraszek, Inspektor Iwona Lisok, Inspektor Dorota Kazimierska
tel. (32) 438-23-07
adres e-mail: m.juraszek@mco.tychy.pl, i.lisok@mco.tychy.pl, d.kazimierska@mco.tychy.pl

Podstawa prawna
Art. 82, art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy/strony

Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Tychy, który powinien zawierać:

 • określenie nazwy szkoły lub placówki,
 • określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,
 • informację o siedzibie placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego oraz numer telefonu kontaktowego);
 • informację o miejscu prowadzenia  placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego oraz numer telefonu kontaktowego);
 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki;
 • informację, czy szkoła ubiega się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności;
 • dane szkoły lub placówki do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO).

 Wzór wniosku oraz formularz – dane do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) znajduje się w pliku do pobrania.

 • Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1.      Statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 84 ustawy o systemie oświaty, a w przypadku punktu lub zespołu przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danym punkcie lub zespole przedszkolnym.

Statut powinien określać:

 • nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania;
 • osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;
 • organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;
 • organizację szkoły lub placówki;
 • prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki;
 • sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;
 • zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki;

2.      Listę pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną; bez kserokopii świadectw i dyplomów);

3.      Zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej - w przypadku szkoły podstawowej oraz w przypadku szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej;

4.      Informację o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 82 ust 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty zapewniających:

 • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • realizację innych zadań statutowych,
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
 • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

5.      Pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty - dotyczy szkół.

6.      Dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę tj.:

 • kopia dokumentu tożsamości – osoba fizyczna,
 • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego – osoba prawna.

 

Po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych szkoła lub placówka zostaje zarejestrowana w Rejestrze Szkół i Placówkę Oświatowych (podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 ze zm.), co jest związane z nadaniem szkole/placówce numeru REGON.

Zgodnie z art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić, w ciągu 14 dni, zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

W przypadku dokonania zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia informacji aktualizujących dane dotychczas zawarte w rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.

Wniosek o zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w plikach do pobrania.

Osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia wraz z wnioskiem o zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji formularz - dane do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) przeznaczonym dla właściwego typu szkoły/placówki.

Tok postępowania
1. Osoba zamierzająca prowadzić niepubliczną szkołę lub placówkę oświatową składa osobiście, lub za pośrednictwem poczty, do Miejskiego Centrum Oświaty wymagane dokumenty.

Forma/sposób załatwienia
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tychy.

Przewidywany termin załatwienia
Wpis następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku w Miejskim Centrum Oświaty. W przypadku braku danych lub załączników termin 30-dniowy liczony jest od daty uzupełnienia dokumentacji zgłoszeniowej.

Informacja na temat opłat
Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o zgłoszenie placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 2. Formularz dla placówki - dane do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO)
 3. Wniosek o zgłoszenie przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 4. Formularz dla przedszkola - dane do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO)
 5. Wniosek o zgłoszenie szkoły podstawowej, liceum do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 6. Formularz dla szkoły podstawowej i liceum - dane do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO)
 7. Wniosek o zgłoszenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe
 8. Formularz dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe - dane do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO)
 9. Wniosek o zgłoszenie punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 10. Formularz dla punktu lub zespołu przedszkolnego - dane do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO)
 11. Wniosek o zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 12. Informacja o warunkach lokalowych
 13. Wykaz załączników niezbędnych do zgłoszenia szkoły/placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych