Uzyskanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Tychy

Wnioskodawca/adresat procedury
Osoby/firmy/stowarzyszenia zamierzające prowadzić szkoły niepubliczne lub placówki oświatowe

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12
Dział Budżetu i Analiz (III piętro pokój 322)
osoby do kontaktu: Starszy inspektor Maria Juraszek, Inspektor Iwona Lisok , Inspektor Dorota Kazimierska
tel. (32) 438-23-07
adres e-mail: m.juraszek@mco.tychy.pl, i.lisok@mco.tychy.pl, d.kazimierska@mco.tychy.pl

Podstawa prawna
Art. 82 ust. 2 oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r.  poz. 1943 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy/strony
1. Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzony przez miasto Tychy.
2. Odpowiednie załączniki wskazane we wniosku.

Tok postępowania
1. Osoba zamierzająca prowadzić niepubliczną szkołę lub placówkę oświatową składa osobiście, lub za pośrednictwem poczty, do Miejskiego Centrum Oświaty wniosek (wzór odpowiedniego wniosku w załączniku) o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
2. Miejskie Centrum Oświaty w Tychach po pozytywnej analizie formalnej wniosku wraz z załącznikami wpisuje niepubliczną szkołę lub placówkę oświatową do ewidencji.

Forma/sposób załatwienia
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Przewidywany termin załatwienia
Wpis następuje w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku w Miejskim Centrum Oświaty. W przypadku braku danych lub załączników 30-dniowy termin wpisu do ewidencji liczony jest od daty uzupełnienia dokumentacji zgłoszeniowej.

Informacja na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom


Załączniki:
Wzory wniosków o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych: