Wnioskowanie o dotację z budżetu miasta Tychy

Zgodnie z zapisami art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), wnioski o dotację dla szkół/placówek niepublicznych powinny być składane przez osobę prowadzącą dotowany podmiot, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, Dział Budżetu i Analiz (III piętro, pokój 322) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wniosek powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Tychy nr XXVII/455/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Plik do pobrania

Wniosek o dotację

UCHWAŁA NR XXXI/503/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/455/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

UCHWAŁA NR XXVII/455/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania