Pobieranie i rozliczanie dotacji z budżetu miasta Tychy

Wnioskodawca/adresat procedury

szkoły lub placówki niepubliczne:

wpisane do ewidencji szkół i palcówek niepublicznych Miasta Tychy pod warunkiem złożenia wniosku o dotację do dnia 30 września poprzedniego roku kalendarzowego.

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12

Dział Budżetu i Analiz (III piętro pokój 322)

osoby do kontaktu: Starszy Inspektor Maria Juraszek, Inspektor Iwona Lisok, Inspektor Dorota Kazimierska

tel. (32) 438-23-07

adres e-mail: m.juraszek@mco.tychy.pl, i.lisok@mco.tychy.pl, d.kazimierska@mco.tychy.pl

Podstawa prawna

 • Art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).
 • Uchwała nr  VII/455/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tryb udzielania dotacji

 1. Dotacji udziela się na podstawie wniosku osoby prowadzącej dotowany podmiot, złożonego w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji z wyszczególnieniem planowanej liczby uczniów, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Miesięczna kwota dotacji w poszczególnych miesiącach obliczana jest na podstawie rzeczywistej liczby uczniów wykazywanej w comiesięcznej informacji sporządzanej wg stanu na pierwszy dzień miesiąca na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju dotowanego podmiotu, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz na podstawie miesięcznej stawki dotacji. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, informację sporządza się według stanu na dzień następny.
 3. Dotacja przekazywana jest w 12 ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy dotowanego podmiotu, z tym że część za miesiąc grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.
 4. W przypadku szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, miesięczną kwotę dotacji obliczoną zgodnie z ust. 2 pomniejsza się w następnym miesiącu o dotację udzieloną na uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% zajęć edukacyjnych oraz powiększa się o dotację na uczniów, którzy nie zostali uwzględnieni w informacji sporządzonej wg stanu na 1 dzień miesiąca, a uczestniczyli w co najmniej 50% zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Dotacja przekazana w grudniu na uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlega zwrotowi do budżetu Miasta Tychy w trybie przewidzianym przez odrębne przepisy.
 6. Comiesięczna informacja o rzeczywistej liczbie uczniów sporządzana jest przez dotowane podmioty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, po prowadzeniu informacji do systemu informatycznego wspierającego proces udzielania dotacji wskazanego przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.
 7. Osoba prowadząca szkołę, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zobowiązana jest do korygowania w systemie informatycznym comiesięcznej liczby uczniów, o uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu.
 8. Osoba prowadząca lub dyrektor dotowanego podmiotu zobowiązany jest do składania w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach, informacji, o których mowa w ust. 2 w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, z tym że informację, o której mowa w ust. 2 za miesiąc grudzień należy złożyć do dnia 3-go grudnia.
 9. Korektę informacji, o której mowa w ust. 2, zwiększającą liczbę uczniów należy złożyć wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wyrównanie kwoty dotacji nastąpi:
  •  w przypadku złożenia korekty do 5 dnia miesiąca - do ostatniego dnia miesiąca, w którym korekta została złożona,
  •  w przypadku złożenia korekty po 5 dniu miesiąca - do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona korekta.
 10. Korektę informacji, o której mowa w ust. 2, zmniejszającą liczbę uczniów ujętych w informacji złożonej za dany miesiąc, należy złożyć niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Tryb rozliczania dotacji

      1. Celem rozliczenia dotacji za dany rok osoba prowadząca dotowany podmiot lub osoba przez nią upoważniona zobowiązana jest do zarejestrowania w systemie informatycznym następujących danych dotyczących dokumentacji finansowej potwierdzającej wydatkowanie dotacji otrzymanej na dany podmiot:

 • numer dokumentu finansowego,
 • data wystawienia dokumentu,
 • opis dokonanego wydatku,
 • kwota dokumentu,
 • kwota wydatku sfinansowanego z dotacji przekazanej z budżetu Miasta Tychy,
 • data zapłaty,
 • rodzaj wydatku według podziału określonego w ust. 2 pkt 1-7.
2. Osoba prowadząca dotowany podmiot zobowiązana jest sporządzić rozliczenie wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, zawierające informację o sposobie wykorzystania otrzymanej dotacji na wydatki bieżące, określone w art. 90 ust. 3d ustawy, z podziałem na wydatki poniesione na:
 • wynagrodzenia,
 • pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy),
 • wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii,
 • zakup wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych,
 • remonty,
 • wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń,
 • pozostałe wydatki.
3. W terminie do 15 - go stycznia roku następnego osoba prowadząca składa rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, w siedzibie Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.
4. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez podmiot dotowany w trakcie trwania roku budżetowego, osoba prowadząca składa rozliczenie wykorzystania dotacji w terminie 15 dni od zakończenia działalności.

 

Pliki do pobrania

Informacja o rzeczywistej liczbie uczniów

Rozliczenie dotacji