Uzyskanie uprawnień szkoły publicznej

 

Uzyskanie uprawnień szkoły publicznej

Wnioskodawca/adresat procedury

osoby prawne, którymi są m.in..: stowarzyszenia, fundacje, Spółki Prawa Handlowego,
osoby fizyczne (każdy człowiek mający pełną zdolność do czynności prawnych – pełnoletni i nieubezwłasnowolniony).
Osoby te zwane są organami prowadzącymi.

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12
Dział Budżetu i Analiz (III piętro pokój 322)
osoby do kontaktu: Starszy inspektor Maria Juraszek, Inspektor Iwona Lisok, Inspektor Dorota Kazimierska
tel. (32) 438-23-07
adres e-mail: m.juraszek@mco.tychy.pl, i.lisok@mco.tychy.pl, d.kazimierska@mco.tychy.pl


Podstawa prawna
Art. 176 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59 z późn. zm.)

Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej jeżeli:

• realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe również podstawę kształcenia zawodowego;

• realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;

• stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe;

• prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;

• w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1;

• zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Szkoła uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach na podstawie pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty (w przypadku szkół medycznych również opinii Ministra Zdrowia).

Szkoła, która chce rozszerzyć kształcenie o nowy zawód musi uzyskać pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty, a w przypadku szkół medycznych również Ministra Zdrowia.

Dokumenty od wnioskodawcy/strony
1. Wniosek o nadanie uprawnień szkoły publicznej.
2. Opinia Kuratora Oświaty.
3. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59 z późn. zm.)

Jeżeli szkoła ubiega się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, osoba prowadząca szkołę niepubliczną powinna zgłosić to we wniosku o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tychy.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 ustawy o Prawo oświatowe szkole podstawowej uprawnienia szkoły publicznej przysługują z dniem rozpoczęcia działalności.

Forma/sposób załatwienia
Decyzja administracyjna, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewidywany termin załatwienia
Wydanie decyzji następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku w Miejskim Centrum Oświaty.

Informacja na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.

 

Załącznik
Wzór wniosku o nadanie uprawnień szkoły publicznej