Stypendium Miasta Tychy "Tyskie Orły"

Cel przyznawania stypendium
 1.    Stypendium jest formą wyróżnienia i promocji dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe.
2.    Stypendium jest przyznawane w celu rozwoju i wsparcia zainteresowań i uzdolnień ucznia.

Kto może je otrzymać ?
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Tychy spełniający jeden z następujących warunków:

1)    uczęszczają do publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej od klasy IV, szkoły gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży, działającej na terenie miasta Tychy z wyłączeniem szkoły dla dorosłych;

 2)    uczęszczają do publicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, działającej na terenie miasta Tychy z wyłączeniem szkoły dla dorosłych;

 3)    uczęszczają do szkoły artystycznej publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży,  działającej poza granicami miasta Tychy, o ile na terenie miasta Tychy nie funkcjonuje artystyczna szkoła danego typu, z wyłączeniem szkoły dla dorosłych;

O stypendium za osiągnięcia sportowe mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Tychy uczęszczający do szkół podstawowych od klasy IV, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, którzy są zrzeszeni w tyskich stowarzyszeniach i klubach sportowych lub sekcjach stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie miasta Tychy.

Kandydat do stypendium musi posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

 
Kryteria przyznawania stypendium

1.    Warunkiem ubiegania się o stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz w zakresie przedsiębiorczości
i kreatywności jest spełnienie przez ucznia co najmniej dwóch z następujących kryteriów, przy czym o randze i wadze osiągnięć decyduje przedstawiona poniżej kolejność kryteriów:

1)    zdobycie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zajęcie czołowych miejsc (I-III) lub otrzymanie wyróżnień w innych konkursach lub festiwalach, na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych,

2)    posiadanie przez ucznia znaczących osiągnięć będących wynikiem kreatywności i przedsiębiorczości,

3)    osiągnięcie przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium oceny celującej z trzech wybranych z poniższej listy przedmiotów:

 •  język polski,
 •  język obcy,
 •  historia,
 •  matematyka,
 •  przyroda,
 •  fizyka i astronomia,
 •  chemia,
 •  biologia,
 •  geografia,
 •  informatyka,
 •  podstawy przedsiębiorczości,
 •  technologia informacyjna,
 •  przedmioty zawodowe;

2. Warunkiem ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe jest zajęcie przez ucznia miejsc od I do III w mistrzostwach Polski, Europy lub Świata w konkurencjach olimpijskich oraz futsalu lub zakwalifikowanie się do kadry Polski w dyscyplinach olimpijskich oraz futsalu.

Wniosek o przyznanie stypendium
Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po pozytywnym zaopiniowaniu zgłoszenia ucznia do stypendium przez Radę Pedagogiczną lub tyski klub sportowy lub sekcja stowarzyszenia lub klubu sportowego działająca w Tychach, zrzeszające ucznia.
Do każdego wniosku o przyznanie stypendium, z wyłączeniem wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe, dołącza się dokumenty potwierdzające wskazane w nim osiągnięcia i spełnianie wymaganych regulaminem kryteriów,a w szczególności kserokopie dyplomów, wyróżnień itp. wraz z regulaminami wykazanych we wniosku konkursów lub  olimpiad.
Do każdego wniosku o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe, dołącza się zaświadczenie potwierdzające zakwalifikowanie się do kadry Polski w dyscyplinach olimpijskich oraz futsalu lub zaświadczenie o osiągniętym wyniku sportowym kandydata do otrzymania stypendium wydane przez Polski Związek Sportowy.
Wnioski składa się do Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach w terminie do 5 września każdego roku szkolnego.
Warunkiem przyjęcia przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach wniosku o przyznanie stypendium jest wyrażenie zgody przez ucznia pełnoletniego lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich na przetwarzanie przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach danych osobowych swoich oraz ucznia dla potrzeb procesu przyznawania i wypłacania stypendiów.
Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.

Przyznawanie i wypłacanie stypendiów
1.    Do oceny wniosków Prezydent Miasta Tychy powołuje Komisję Stypendialną.
2.    Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Tychy po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie.
3.    Punktację i wagę poszczególnych osiągnięć uczniów ustala Komisja Stypendialna.
4.    Wysokość stypendium uzależniona jest od oceny wniosku i od środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Tychy na dany rok.
5.    Komisja Stypendialna ustala listę rankingową uczniów, którą wraz z propozycją wysokości stypendiów przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Tychy.
6.    Stypendium przyznawane jest na okres 1 roku szkolnego (z wyłączeniem lipca i sierpnia) za osiągnięcia z poprzedniego roku szkolnego.
7.    Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, któremu przyznano stypendium za jego osiągnięcia w ostatnim roku nauki w szkole, zachowuje do niego prawo przez okres, na jaki zostało ono przyznane.
8.    Stypendium przekazuje się na wskazane przez stypendystę lub opiekuna prawnego konto bankowe lub jest wypłacane w kasie Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.
 
Każdy uczeń, któremu zostało przyznane stypendium miasta Tychy pod nazwą „Tyskie Orły” otrzymuje Dyplom podczas Gali Najzdolniejszych.

Szkoły, do których uczęszczają stypendyści, jak również sami uczniowie, którym przyznano stypendium, mogą wykorzystywać nazwę oraz logo stypendium „Tyskie Orły” w swoich materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz na stronach internetowych.

Załączniki: