Refundacja kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie dokumentów tj.:
- imiennych faktur VAT,
- imiennych rachunków,
- biletów imiennych miesięcznych,
- kwitariuszy,
- dowodów wpłaty KP.

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru, filharmonii itp. można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:
- nazwę wystawcy,
- datę wystawienia/sprzedaży;
Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne.
- numer dokumentu,
- imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.
- pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”.

Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Wszelkie pytania i problemy w/s stypendiów szkolnych proszę kierować do Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach. Osobą zajmującą się przedmiotową sprawą jest Pani Agnieszka Piszczek -  Inspektor Działu Organizacyjno – Administracyjnego Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, tel. (032) 32 32 424.