Informacje o wniosku

Wniosek:

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. rodziców/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia
2. pełnoletniego ucznia
3. dyrektora szkoły.

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o bezwzględne kompletowanie dokumentów do wniosku, co pozwoli na sprawne rozpatrywanie wniosków w terminie.

Kiedy należy złożyć wniosek?
Wnioski należy składać w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach w terminie:
od 1 do 15 września - dotyczy składania wniosków dla uczniów
od 1 do 15 października - dotyczy składania wniosków dla słuchaczy kolegium

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji załączonej do wniosku. Załącza się zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku.
- Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
- Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).
- Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
- Zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych.
- Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika.
- Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.
- Odcinek renty/emerytury.
- Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;

Przy wnioskach składanych we wrześniu, wnioskodawcy przedstawiają informacje
o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpniu).

Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną (wymagane są: pieczątka imienna, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

Liczba osób w rodzinie wpisana we wniosku powinna zgadzać się z liczbą osób ujętych w obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie (do rodziny należą: rodzice, dzieci, rodzeństwo pozostające na utrzymaniu rodziców do 24 roku życia, małżonek, opiekunowie faktyczni i prawni).

Do rodziny nie należą: babcie, dziadkowie, wujkowie, ciocie, bratankowie, kuzyni itd.
- w stosunku, do których na rodzicach ucznia starającego się o stypendium nie ciąży obowiązek alimentacyjny.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku np.
w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł.

Załączniki: