Stypendium motywacyjne

  • Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe  więcej

  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów   więcej

  • Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania   więcej

  • Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego   więcej

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym realizowane są na podstawie:
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - rozdział 8a oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890)