Stypendium Lider Zawodu

Stypendium Miasta Tychy "Lider Zawodu"
 
Cel przyznawania stypendium

1.    Stypendium jest formą motywacji dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy wybrali ścieżkę edukacji zawodowej i wyróżniają się ponadprzeciętnymi wynikami w kształceniu zawodu oraz ma przyczynić się do promocji, kreowania  pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego w mieście, co będzie miało wpływ na wzmocnienie lokalnego rynku pracy i gospodarki.
2.    Stypendium jest przyznawane w celu rozwijania uzdolnień i wsparcia aspiracji edukacyjnych uczniów szkół zawodowych oraz wzmocnienia poczucia ich wartości na rynku pracy.

Kto może otrzymać stypendium?
1.    Stypendium mogą otrzymać uczniowie zamieszkujący na terenie miasta Tychy i uczęszczający do technikum dla młodzieży lub zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży, publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, mających siedzibę na terenie miasta Tychy.  
2.    Kandydat może ubiegać się o stypendium będąc uczniem co najmniej 2 klasy.
3.    Kandydat do stypendium musi spełniać łącznie poniższe kryteria:
1)    posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania
2)    posiadać co najmniej  średnią ocen uzyskaną w klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych równą 4,0.

Kryteria przyznawania stypendium.

1.    Warunkiem ubiegania się o stypendium jest spełnienie przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium, co najmniej dwóch z następujących kryteriów, przy czym o randze i wadze osiągnięć decyduje przedstawiona poniżej kolejność kryteriów:
1)    zdobycie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty w konkursach, turniejach bądź olimpiadach branżowych o zasięgu co najmniej regionalnym, zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca lub otrzymanie wyróżnień w innych konkursach branżowych na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
2)    uzyskanie w klasyfikacji końcowej oceny co najmniej bardzo dobrej z trzech wybranych przedmiotów zawodowych, w tym z praktycznej nauki zawodu,  
3)    uzyskanie szczególnie wyróżniającej oceny pracodawcy, w przypadku uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawców lub odpowiednio kierownika szkoleń praktycznych/warsztatów szkolnych, w przypadku uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w szkole,
4)    posiadanie przez ucznia znaczących osiągnięć w dziedzinie przedsiębiorczości.

Zgłaszanie wniosków o przyznanie stypendium

1.    Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1)    dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń,
2)    pracodawca prowadzący kształcenie zawodowe za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej szkoły.
2.    Do każdego wniosku o przyznanie stypendium, dołącza się dokumenty potwierdzające wskazane w nim osiągnięcia i spełnianie wymaganych regulaminem kryteriów, a w szczególności kserokopie dyplomów, wyróżnień itp. wraz z regulaminami wskazanych we wniosku konkursów, turniejów lub olimpiad.
3.    Wnioski składa się do Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach w terminie do 5 września każdego roku.
4.    Warunkiem przyjęcia przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach wniosku o przyznanie stypendium jest wyrażenie zgody przez ucznia pełnoletniego lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich na przetwarzanie przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach oraz Komisję Stypendialną danych osobowych swoich oraz ucznia dla potrzeb procesu przyznawania i wypłacania stypendiów.

Załączniki:
 
UCHWAŁA NR XXIV/416/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Tychy pn. „Lider  zawodu” dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Miasta Tychy pn. „Lider zawodu”