Stypendia i zasiłki

 • Stypendia szkolne - Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
  - Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych   
  więcej
 • Stypendia motywacyjne - Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym realizowane są na podstawie:
  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - rozdział 8a oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady    
  więcej
 • Stypendium "Tyskie Orły" - O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Tychy uczęszczający do szkół podstawowych od klasy IV, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych      więcej
 • Stypendium "Lider Zawodu"dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Miasta Tychy pn. „Lider zawodu”     więcej
 • Inne programy stypendialne - Nauka drogą do sukcesu na Śląsku, Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego    więcej
 • Zasiłek szkolny - Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące     więcej