Stypendia i zasiłki

  • Stypendia szkolne - Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
    - Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych   
    więcej
  • Stypendium "Tyskie Orły" - O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Tychy uczęszczający do szkół podstawowych od klasy IV, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych      więcej
  • Stypendium "Lider Zawodu"dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Miasta Tychy pn. „Lider zawodu”     więcej
  • Zasiłek szkolny - Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące     więcej