Strategia oświatowa Miasta Tychy na lata 2008 - 2013

Pierwsza tyska strategia oświatowa powstała w marcu 2008 roku.  Wytyczyła kierunki rozwoju oświaty w naszym mieście na okres 6 lat. Stały się one podstawą do tworzenia przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych koncepcji rozwoju swoich szkół, a dla władz samorządowych do usprawniania procesów zarządzania oświatą. Opracowany przez interdyscyplinarny zespół dokument zyskał uznanie Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy wspólnie realizowali projekt systemowy pn. „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Podziałania 3.1.2 POKL 2007-2013. Na organizowanej w ramach tegoż projektu konferencji jaka odbyła się w dniach 2-3 grudnia 2010 roku w Warszawie, Strategia Oświatowa Miasta Tychy na lata 2008-2013 prezentowana była jako przykład dobrych praktyk. 

Poniżej prezentujemy główne priorytety i cele strategiczne.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z całym dokumentem (pobierz). W Miejskim Zarządzie Oświaty Strategia dostępna jest również w wersji książkowej. Zapraszamy !

 

 Priorytety

 Cele strategiczne

I. Podnoszenie jakości nauczania
1. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej przedszkoli i szkół
2. Kształtowanie u uczniów kluczowych kompetencji przygotowujących do życia w społeczeństwie i przyszłego zatrudnienia
3. Podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, technologii informacyjnej i kształcenia specjalnego
4. Podnoszenie jakości pracy bibliotek szkolnych
5. Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów i nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych
6. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
7. Podniesienie jakości i dostępności kształcenia ustawicznego
II. Wyrównywanie  szans  edukacyjnych
1. Poprawa jakości wsparcia edukacyjno – terapeutycznego udzielanego dziecku i rodzinie
2. Poszerzenie i poprawa jakości oferty w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
3. Poprawa warunków kształcenia i rozwoju dziecka niepełnosprawnego w placówkach oświatowych
4. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej
III. Bezpieczeństwo, profilaktyka uzależnień i patologii społecznych oraz promocja zdrowia
1. Poprawa bezpieczeństwa uczniów
2. Prowadzenie działań profilaktyczno - edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, przeciwdziałających uzależnieniom, patologiom i wykluczeniu społecznemu
3. Realizowanie programów promujących zdrowie
IV. Reorganizacja i modernizacja bazy placówek oświatowo-wychowawczych
1. Racjonalizacja sieci szkół i placówek oświatowych na każdym etapie kształcenia
2. Modernizacja bazy oświatowej i zagospodarowanie terenów wokół szkół i placówek oświatowych
3. Podniesienie standardu wyposażenia szkół i placówek oświatowych
V. Poprawa jakości i efektywności zarządzania oświatą
1. Usprawnienie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych
2. Zapewnienie wysoko wykwalifikowanych kadr administracyjnych i zarządzających w jednostkach oświatowych
3. Informatyzacja procesów związanych z zarządzaniem oświatą