Strategia oświatowa Miasta Tychy na lata 2015 - 2020

Niniejsza strategia oświatowa opracowana została na lata 2015 – 2020. Jej autorami jest powołany przez Prezydenta Miasta Tychy zespół ekspertów składający się z dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicieli Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach – jednostki odpowiedzialnej za kreowanie polityki oświatowej miasta.
Przygotowany dokument ma charakter otwarty. Określa w ramowy sposób cele operacyjne i służące ich realizacji zadania, które w efekcie mają doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych. Pamiętać jednak należy, że na skutek zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych, sytuacji ekonomicznej, czy nawet potrzeb, nie wszystkie z planowanych w perspektywie 6-letniej zadań zostaną zrealizowane. Z drugiej zaś strony warto podkreślić, że każda dodatkowa inicjatywa, która powstanie w trakcie realizacji strategii, wpisująca się w zakładane cele, może z powodzeniem uzupełniać, bądź korygować zaplanowane przedsięwzięcia.
Proces przygotowywania nowej strategii oświatowej Miasta Tychy został rozpoczęty od zdiagnozowania oczekiwań w zakresie kierunków rozwoju tyskiej oświaty w perspektywie kilku kolejnych lat z punktu widzenia nauczycieli, uczniów oraz rodziców, a więc wszystkich uczestników procesów edukacyjnych. Do każdej ze szkół i placówek oświatowych, a dokładnie do rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów uczniowskich, zwrócono się z prośbą o określenie przez każdy z ww. organów trzech głównych problemów, których rozwiązanie spełniłoby ich oczekiwania oraz  przyczyniłoby się do poprawy jakości funkcjonowania lokalnego systemu oświaty. Wyniki tej ankiety, jak również dotychczasowe doświadczenia i wiedza organu prowadzącego oraz ekspertów, pozwoliły wyznaczyć trzy obszary, w obrębie których przeprowadzono analizę SWOT. Dokonano oceny silnych i słabych stron, wskazując również szanse i zagrożenia płynące z otoczenia zewnętrznego.  Wnioski z badania ankietowego oraz analizy SWOT stały się podstawą do określenia wizji i misji tyskiej oświaty na lata 2015 – 2020. Na tej podstawie, w toku dalszych prac, sprecyzowano trzy główne cele strategiczne i podporządkowane im cele operacyjne. W toku licznych spotkań w grupach roboczych wyznaczono zadania, których realizacja przez najbliższe lata przybliżać nas będzie do osiągnięcia zakładanych celów i realizacji misji tyskiej oświaty.
Zapraszamy do lektury !

Pełna wersja Strategii Oświatowej Miasta Tychy na lata 2015 - 2020

Prezentacja Strategii Oświatowej Miasta Tychy na lata 2015 - 2020