Przedszkola - wakacje rekrutacja

O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny w rok szkolny 2016/2017 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Tychy.

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym należy w terminie 22 maja – 9 czerwca 2017 r. wypełnić i złożyć w przedszkolu wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce po uruchomieniu rekrutacji.

Można wybrać maksymalnie 2  placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Ze względu na brak wspomagania rekrutacji systemem elektronicznym wniosek wydrukowany lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 22 maja do 9 czerwca 2017 r., a kserokopię tego wniosku z potwierdzeniem przyjęcia przez placówkę pierwszego wyboru należy dostarczyć do drugiego wymienionego we wniosku przedszkola (bez załączników).

WAŻNE TERMINY:

Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola wraz z załącznikami 22 maja do 9 czerwca 2017r
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 19 czerwca 2017 r.
do godz. 12:00
Potwierdzenie przez Rodziców /Opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola (podpisywanie umów / złożenie pisemnego potwierdzenia woli)

19 – 23 czerwca 2017 r. do godz. 14:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 23 czerwca 2017 r.
do godz. 15:00

KRYTERIA REKRUTACJI:

KRYTERIA LICZBA PUNKTÓW WYMAGANE DOKUMENTY/OŚWIADCZENIA
1) kandydat ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola do którego uczęszcza w bieżącym roku szkolnym 10 pkt  
2) kandydat ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym 8 pkt - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
3) kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym 6 pkt

a) zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie,

b) wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

c) zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie

Na potwierdzenie spełnienia przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów

4) samotne wychowanie kandydata w rodzinie 4 pkt - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

INFORMACJE DODATKOWE:

W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec, sierpień 2017 r. przedszkola dysponują zmniejszoną liczbą miejsc (ze względu na obowiązek udzielania  pracownikom urlopu)  i pracują według ustalonego „Harmonogramu pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym 2017 r.”

Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola reguluje Uchwała nr XXXI/502/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkolach.

W rekrutacji do przedszkoli  na okres wakacyjny w roku szkolnym 2016/2017 kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

 

PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

Oświadczenie tj.

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

 
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających spełnienie okoliczności zawartych w oświadczeniu dołączonym do niniejszego wniosku.

 

WNIOSEK