ZAWODOWY ZAWRÓT GŁOWY. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

OKRES REALIZACJI: 01.01.2011- 31.08.2012

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: Projekt skierowany do 69 uczennic i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych oraz zastosowanie nowych rozwiązań programowych.

Celem projektu jest rozwój kompetencji Grupy Docelowej w zakresach: nabywania praktycznych umiejętności zawodowych, rozwijanie kreatywności i aktywności poznawczej, wyzwalania inicjatywy w różnych zakresach życia społecznego, poszerzania zasobu wiedzy i słownictwa, rozwijania umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego, zastosowania wiedzy w praktycznym działaniu, usprawniania kontaktów interpersonalnych, współdziałania w grupie rówieśniczej, promocji szans w środowisku osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa Grupy Docelowej zagrożonej społecznym wykluczeniem.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 322 382,94 zł