Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy

Projekt jest realizowany w ramach priorytetu IX PO KL, działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

OKRES REALIZACJI: 02.02.2009 – 30.11.2010 r.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: Projekt jest skierowany do uczniów tyskich szkół zawodowych. Celem jest realizacja programów rozwojowych szkół biorących w nim udział - każda z trzynastu szkół stworzyła program rozwoju na najbliższe dwa lata. Programy obejmują zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ale także modernizację oferty kształcenie zawodowego i dostosowywanie jej do potrzeb rynku pracy. Program ma także na celu wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wyższą jakość kształcenia.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 1 630 957,88 zł