WIEDZA TWOIM SUKCESEM

Projekt realizowany w ramach priorytetu IX PO KL 2007-2013, działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
OKRES REALIZACJI: 2.02.2015 r. – 30.11.2015 r.
 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: Projekt „Wiedza twoim sukcesem” kierowany jest do uczniów 3 tyskich liceów ogólnokształcących tj. I, II i III LO, w których realizowane będą następujące rodzaje zajęć:
- rozwijające zdolności matematyczno-przyrodnicze, rozwijające zdolności językowe oraz rozwijające zainteresowania technologią ICT.
- dydaktyczno- wyrównawcze matematyczne oraz językowe,
- zajęcia z doradztwa zawodowego,
- zajęcia z native speakerem,
- zajęcia z ratownictwa medycznego.
W ramach projektu będą również organizowane liczne spotkania naukowe, językowe, wyjazdy na konkursy oraz powstaną Szkolne Centra Karier. Ponadto licea zostaną doposażone w niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne.
 
CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU:  507 334 zł w tym wkład własny 76 100 zł