Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów przez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów.

Projekt realizowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach SPO-RZL 8/2.1a/2006.

OKRES REALIZACJI: 01.03.2007 – 30.04.2008

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: Działania w ramach projektu miały na celu wdrożenie programów rozwojowych szkół. W każdym programie zaplanowane były działania w trzech różnych obszarach merytorycznych: zapewnienie uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem), umożliwienie zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej oraz współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 4 085 701,00 zł