Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów

Projekt realizowany w ramach priorytetu IX PO KL 2007-2013, działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

OKRES REALIZACJI: 01.08.2010 – 31.07.2012

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: Ogólnym celem projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienia atrakcyjności oferty edukacyjnej gimnazjów poprzez realizację 12 programów rozwojowych, które pomogą zlikwidować zdiagnozowane bariery. Cele szczegółowe projektu to: zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów, rozwój wybranych kompetencji kluczowych takich jak: kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, porozumiewanie się w językach obcych oraz inicjatywność i przedsiębiorczość, poprawa jakości i efektywności procesu kształcenia poprzez doposażenie szkół w nowoczesne pomoce naukowo-dydaktyczne, wzmocnienie zdolności uczniów do kontynuowania edukacji oraz do przyszłego zatrudnienia.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 1 971 027,10 zł