Nowatorska szkoła- nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli

Projekt realizowany w ramach priorytetu III, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Dzianie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”
 
OKRES REALIZACJI: 01.09.2013- 31.08.2014
 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: Projekt „Nowatorska szkoła…” kierowany jest do nauczycielek i nauczycieli tyskich placówek oświatowych, które dzięki przystąpieniu do projektu objęte zostaną wsparciem Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. Wsparcie przede wszystkim polegać będzie na zdiagnozowaniu indywidualnych potrzeb jednostek oświatowych, a następnie stworzeniu Rocznego Planu Wspomagania placówki i objęciu szkoleniami odpowiadającymi na potrzeby danej jednostki. Realizacja projektu ma za zadanie przyczynić się do podniesienia kwalifikacji i umiejętności poszczególnych nauczycielek i nauczycieli oraz wpłynąć na wzrost jakości pracy szkoły, co przełoży się na uczennice, uczniów i rodziców, dając szansę optymalnego rozwoju i lepszego zaspokajania potrzeb edukacyjnych i  wychowawczych.
 

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 451 696 zł

DODATKOWE INFORMACJE: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem: 15. Liczba osób objętych wsparciem: 520