Mam zawód-mam pracę w regionie

Projekt realizowany w ramach priorytetu IX PO KL 2007-2013, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

OKRES REALIZACJI:  01.04.2011 – 28.02.2015

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:  Działania podejmowane w ramach projektu systemowego: „Mam zawód- mam pracę w regionie” przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności i jakości kształcenia w szkołach zawodowych. Dzięki realizacji pakietów wsparcia, które obejmować będą m.in. kursy certyfikowane, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wizyty studyjne u pracodawców oraz staże zawodowe, a także poprzez doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu i zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych, znacząco wzrosną kompetencje zawodowe uczniów na otwartym rynku pracy. Ponadto projekt przyczyni się do nawiązania współpracy z pracodawcami, którzy będą mogli aktywnie włączyć się w proces kształcenia swoich późniejszych pracowników.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 4 259 334, 62 zł