Zajęcia Rewalidacyjne

Wnioskodawca / adresat procedury:
Rodzice / prawni opiekunowie dziecka wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 
Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach, ul. Andersa 16
tel. (32) 227-23-92
Adres e-mail: ppp@oswiata.tychy.pl

 

Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12
Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoby do kontaktu:
Główny Specjalista Marzena Klementa
Starszy inspektor Barbara Dudzik
Inspektor Justyna Miros
Inspektor Aleksandra Pisarzowska-Jamrozik
Tel. (32) 323-24-00

Adres e-mail: mco@mco.tychy.pl

 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Dokumenty od wnioskodawcy / strony:
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 
Tok postępowania:
1. Rodzice / prawni opiekunowie ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgłaszają się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach w celu przebadania dziecka.
2. Po uzyskaniu „Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego” wydanego przez zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rodzice / prawni opiekunowie dziecka składają u Dyrektora szkoły wniosek wraz z orzeczeniem, w którym zespół określił możliwości rozwojowe i potencjał ucznia oraz zalecenia o dodatkowych zajęciach rewalidacyjnych.
3. Dyrektor szkoły wnioskuje do organu prowadzącego o przyznanie godzin na zajęcia rewalidacyjne. Integralną częścią wniosku jest harmonogram zajęć z wykazem nauczycieli prowadzących zajecia rewalidacyjne oraz potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia  wniosku rodziców.
 
Forma / sposób załatwienia:
Decyzja o przyznaniu godzin na zajęcia rewalidacyjne.
 
Przewidywany termin załatwienia:
Dyrektor szkoły składa wniosek do Miejskiego Centrum Oświaty z zachowaniem tygodniowego wyprzedzenia w stosunku do terminu rozpoczęcia zajęć rewalidacyjnych.

 Informacja na temat opłat: 

Postępowanie nie podlega opłatom.