Zajęcia Rewalidacyjne

Wnioskodawca / adresat procedury:
Rodzice / prawni opiekunowie dziecka wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 
Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach, ul. Andersa 16
tel. (32) 227-23-92
Adres e-mail: ppptychy@onet.eu

Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12
Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoby do kontaktu:
Główny Specjalista Marzena Klementa
Starszy inspektor Barbara Dudzik
Inspektor Justyna Miros
Inspektor Aleksandra Pisarzowska-Jamrozik
Tel. (32) 323-24-00
Adres e-mail: mco@mco.tychy.pl
 
Podstawa prawna:
Art. 71b ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania (Dz.U. Nr 15 poz. 142 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 11 poz. 114)
 
Dokumenty od wnioskodawcy / strony:
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 
Tok postępowania:
1. Rodzice / prawni opiekunowie ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgłaszają się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach w celu przebadania dziecka.
2. Po uzyskaniu „Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego” wydanego przez zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rodzice / prawni opiekunowie dziecka składają u Dyrektora szkoły wniosek wraz z orzeczeniem, w którym zespół określił możliwości rozwojowe i potencjał ucznia oraz zalecenia o dodatkowych zajęciach rewalidacyjnych.
3. Dyrektor szkoły wnioskuje do organu prowadzącego o przyznanie godzin na zajęcia rewalidacyjne. Integralną częścią wniosku jest harmonogram zajęć z wykazem nauczycieli prowadzących zajecia rewalidacyjne oraz potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia  wniosku rodziców.
 
Forma / sposób załatwienia:
Decyzja o przyznaniu godzin na zajęcia rewalidacyjne.
 
Przewidywany termin załatwienia:
Dyrektor szkoły składa wniosek do Miejskiego Centrum Oświaty z zachowaniem tygodniowego wyprzedzenia w stosunku do terminu rozpoczęcia zajęć rewalidacyjnych.

 Informacja na temat opłat: 

Postępowanie nie podlega opłatom.