Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Wnioskodawca / adresat procedury:
Rodzice / opiekunowie prawni dziecka wymagającego wczesnego wspomagania rozwoju.
 
Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach, ul. Andersa 16
Tel. (32) 227-23-92
Adres e-mail: ppptychy@onet.eu
 
Podstawa prawna:
Art. 71b ust. 2a, 2b, 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. Nr 23, poz. 133) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1072)
 
 
Dokumenty od wnioskodawcy / strony:
1. Wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 
Tok postępowania:
1. Rodzice dziecka zamieszkałego na terenie miasta Tychy składają w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wraz z zaświadczeniami i opiniami wydanymi przez specjalistów oraz wynikami obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich (a w przypadku dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w poradni wskazanej przez kuratora oświaty, za zgodą właściwego ze względu na teren działania poradni organu prowadzącego).
2. Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania Rodzice występują do dyrektora wybranej placówki, w której tworzone są zespoły wczesnego wspomagania o zorganizowanie takiego zespołu dla dziecka na podstawie wydanej przez poradnię opinii.
 
Forma / sposób załatwienia:
Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od zgłoszenia się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 
Przewidywany termin załatwienia:
Wydanie opinii następuje w terminie do 1 miesiąca od złożenia wniosku o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 
 
Informacja na temat opłat:  Postępowanie nie podlega opłatom.
 
 
Uwagi:
1. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.
2. W Tychach w Przedszkolu nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, Przedszkolu nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 8 tworzone są zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
3. Dyrektorzy w/w placówek mogą organizować na podstawie opinii poradni wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organem prowadzącym.
4. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant.
5. Do zadań zespołu należy w szczególności:
a) ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
b) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;
c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
d) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
6. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.
7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzone są w wyżej wymienionych placówkach nieodpłatnie w wymiarze 4 godzin w miesiącu (w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka) indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, przy czym w przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
9. Miejsce prowadzenia zajęć ustala dyrektor wyznaczonej placówki w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
10. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:
a) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalenia właściwych reakcji na te zachowania;
b) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
c) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
 
 

Placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:
•    Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach, ul. Czarnieckiego 5;
•    Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, ul. Hubala 7;
•    Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach, ul. Edukacji 21;
•    Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Zaczarowany Ogród” w Tychach, ul. Na Grobli 19;
•    Przedszkole Niepubliczne „Eureka” w Tychach, ul. Bacha 3B;
•    Niepubliczne Przedszkole „Otwarte Okno”  z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach, ul. Paprocańska 84-84a
•    Niepubliczne Przedszkole „Bajkolandia" z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, ul. Myśliwska   8-10 oraz ul. Myśliwska 4-4a;
•    Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Chatka Małolatka” w Tychach, ul. Sublańska 99.
•    Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Pracownia Edukacji w Tychach, ul. Legionów Polskich 40.