Nauczanie indywidualne

Wnioskodawca / adresat procedury:
Rodzice / prawni opiekunowie ucznia wymagającego indywidualnego nauczania.
 
Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12
Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoby do kontaktu:
Główny Specjalista Marzena Klementa
Starszy inspektor Barbara Dudzik
Inspektor Justyna Miros
Inspektor Aleksandra Pisarzowska-Jamrozik
Tel. (32) 323-24-00
Adres e-mail: mco@mco.tychy.pl
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
 
Dokumenty od wnioskodawcy / strony:
1. Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.
 
Tok postępowania:
1. Rodzice / prawni opiekunowie ucznia wymagającego nauczania indywidualnego, zgłaszają się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach (ul. Andersa 16) z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym stan chorobowy ucznia w celu uzyskania Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.
2. Rodzice / prawni opiekunowie ucznia składają u dyrektora szkoły wniosek o nauczanie indywidualne wraz z orzeczeniem.
3. Dyrektor szkoły wnioskuje do organu prowadzącego o przyznania godzin nauczania indywidualnego. Integralną częścią wniosku jest tygodniowy harmonogram zajęć oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopia wniosku rodziców.
 
Forma / sposób załatwienia:
Decyzja o przyznaniu nauczania indywidualnego.
 
 Przewidywany termin załatwienia:
Dyrektor szkoły składa wniosek do Miejskiego Centrum Oświaty z zachowaniem tygodniowego wyprzedzenia w stosunku do terminu rozpoczęcia nauczania indywidualnego.
 
 Informacja na temat opłat:
Postępowanie nie podlega opłatom.