Kierowanie dzieci i młodzieży do szkół specjalnych i ośrodków w innym powiecie

Wnioskodawca / adresat procedury:
Rodzice / prawni opiekunowie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12
Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoby do kontaktu:
Główny Specjalista Marzena Klementa
Starszy inspektor Barbara Dudzik
Inspektor Justyna Miros
Inspektor Aleksandra Pisarzowska-Jamrozik
Tel. (32) 323-24-00

Adres e-mail: mco@mco.tychy.pl

 
Podstawa prawna:
Art. 71b ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
 
Dokumenty od wnioskodawcy / strony:
1. Wniosek do Prezydenta Miasta Tychy o skierowanie dziecka do położonej poza granicami miasta Tychy szkoły specjalnej lub wskazanego ośrodka (zał. 1).
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
Tok postępowania:
1. Rodzice / prawni opiekunowie ucznia zamieszkującego w Tychach, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wnioskują do Prezydenta Miasta Tychy (Urząd Miasta w Tychach, al. Niepodległości 49) o skierowanie dziecka do położonej poza granicami miasta Tychy szkoły specjalnej lub ośrodka wskazanego we wniosku.
2. Prezydent Miasta przekazuje wniosek do Miejskiego Centrum Oświaty, celem przygotowania odpowiedniej dokumentacji, która następnie przekazywana jest właściwemu Staroście/Prezydentowi powiatu/miasta na terenie którego znajduje się szkoła/ośrodek. Właściwy Starosta/Prezydent wydaje decyzję w sprawie przyjęcia ucznia.
 
Forma / sposób załatwienia:
Decyzja administracyjna o przyjęciu ucznia lub odmowie przyjęcia ucznia.
 
Przewidywany termin załatwienia:
Wniosek jest rozpatrywany w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Tychy.
 
Informacja na temat opłat:  Postępowanie nie podlega opłatom.
 

Wniosek rodzica o skierowanie