Aktualności Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach

Plan działań w przypadku wystąpienia nadmiernej imisji szkodliwych substancji w powietrzu

Autor: Dominika Wiedemann 08.02.2018

Informujemy że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy zostało opublikowane Zarządzenie nr 0050/44/18 Prezydenta Miasta Tychy z  dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia ramowego planu realizacji działań krótkoterminowych dla miasta Tychy w przypadku wystąpienia nadmiernej imisji szkodliwych substancji w powietrzu.

Podstawą sporządzenia Planu realizacji działań krótkoterminowych dla miasta Tychy w przypadku wystąpienia nadmiernej imisji szkodliwych substancji w powietrzu (PRDK) jest przyjęta Uchwała NR IV/57/3/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.Poniższy PRDK wdrażany jest do realizacji w granicach administracyjnych miasta Tychy niezwłocznie po otrzymaniu pisemnej lub elektronicznej informacji z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) lub Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) dotyczących ogłoszenia poziomu stężenia danego przekroczenia.
Na tej podstawie wprowadza się poziomy ostrzegania wyszczególnione tutajPowrót

Miejskie Centrum Oświaty
al. Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

NIP: 646-294-46-90
REGON: 365004185

tel. 32 323 24 00
fax. 32 323 24 03

e-mail: mco@mco.tychy.pl