Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

CZYNNOŚCI PRZEDEGZEKUCYJNE I EGZEKUCYJNE PODEJMOWANE PRZY NIESPEŁNIANIU OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


Wnioskodawca / adresat procedury: 

Szkoły i placówki oświatowe prowadzące roczne przygotowanie przedszkolne jako wierzyciele, Prezydent Miasta Tychy jako organ egzekucyjny.


Odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Szkoła / placówka oświatowa prowadząca roczne przygotowanie przedszkolne

Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12 

Dział Organizacyjno-Administracyjny 

Osoba do kontaktu: inspektor Iwona Dańczura

Tel. (32) 323-24-17

Adres e-mail: i.danczura@mco.tychy.pl


Podstawa prawna: 

Art. 33 ust. 1 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), ustawa z dnia 17 czerwca 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.).


Dokumenty od wnioskodawcy / strony: 

1. Wezwanie / Upomnienie dot. kontroli realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (zał. 1a)

2. Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (zał. 4)

3. Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej (zał. 5a)

4. Postanowienie o nałożeniu grzywny (zał. 6a)

5. Postanowienie o umorzeniu lub nie umorzeniu grzywny (zał. 7)


Tok postępowania:

Nie zgłoszenie dziecka do obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% zajęć obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Zadania dyrektora obwodowej szkoły podstawowej:

Zadania dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny:

1. Wysłać do rodziców (opiekunów prawnych) dziecka wezwanie (zał. 1a) do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej / poinformowania o miejscu realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka.

2. Wysłać do rodziców (opiekunów prawnych) dziecka wezwanie (zał. 1a) do regularnego uczęszczania dziecka na obowiązkowe zajęcia przygotowania przedszkolnego, a przy dalszym nie realizowaniu obowiązku zawiadomić dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o nieregularnym uczęszczaniu dziecka na obowiązkowe zajęcia przygotowania przedszkolnego.

Zadania dyrektora obwodowej szkoły podstawowej - wierzyciela:

3. Doręczyć rodzicom (opiekunom prawnym) dziecka, za potwierdzeniem odbioru pisemne upomnienie (zał. 1a) wzywające do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 4. Prowadzić ewidencję wysłanych upomnień wg wzoru (zał. 2) 5. Kontrolować terminy uiszczenia kosztów upomnienia, którymi zostali obciążeni zobowiązani rodzice (opiekunowie prawni)w przypadku nie uiszczenia w terminie kosztów upomnienia :6. W przypadku wykonania określonego w upomnieniu obowiązku lub okazaniu się, że obowiązek ten jest niewykonalny, można na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub pedagoga szkolnego, który zbadał i potwierdza trudną sytuację materialną w rodzinie odroczyć termin uiszczenia kosztów upomnienia, rozłożyć na raty lub je umorzyć wydając odpowiednie postanowienie (zał. 3) 7. Umieścić wartość nieuiszczonych kosztów upomnienia w „Tytule wykonawczym stosowanym w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym” (poz. 28) w przypadku braku spełnienia egzekwowanego obowiązku.w przypadku braku spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w ciągu 7 dni od daty doręczenia upomnienia:8. Wystawić tytuł wykonawczy (2 egz.-jeden egz. dla zobowiązanego) stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (zał. 4) 9. Przygotować wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej (zał. 5a), w którym wskazać należy jako środek egzekucyjny grzywnę w celu przymuszenia 10. Złożyć w Miejskim Centrum Oświaty przygotowany wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączoną potwierdzoną kserokopią dowodu doręczenia upomnienia 11. Występować w toku postępowania egzekucyjnego z wnioskami o umorzenie nałożonej grzywny (np. w sytuacji spełniania egzekwowanego obowiązku i trudnej sytuacji materialnej w rodzinie dziecka).

Zadania Prezydenta Miasta Tychy – organu egzekucyjnego:

Organ egzekucyjny podejmuje działania doprowadzające do wykonywania obowiązku podlegającego egzekucji czyli wymuszeniu na rodzicach (opiekunach prawnych) pożądanych zachowań dziecka i samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. Po otrzymaniu od wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji z załączonym tytułem wykonawczym i dowodem doręczenia upomnienia ma zadanie:12. Wydać postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (zał. 6a),13.    przekazać zobowiązanemu postanowienie o nałożeniu grzywny i wystawiony tytuł wykonawczy (za zwrotnym poświadczeniem odbioru),14. Przekazać wierzycielowi wraz z kopią postanowienia informację o nałożeniu grzywny na zobowiązanego.15. Kontrolować wywiązanie się rodziców z postanowienia,16. Wydać postanowienie o umorzeniu lub nie umorzeniu nałożonej grzywny (zał. 7) na wniosek o umorzenie grzywny złożony w kancelarii Miejskiego Centrum Oświaty przez zobowiązanych rodziców, którzy wykonali obowiązek wynikający z tytułu wykonawczego (podstawą sprawdzenia zasadności umorzenia grzywny jest pisemna informacja o wykonaniu obowiązku od dyrektora szkoły, na wniosek którego wszczęto postępowanie egzekucyjne)17. W przypadku nie uiszczenia w terminie nałożonej grzywny Prezydent Miasta Tychy wystawia Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych” oraz przygotowuje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązku o charakterze pieniężnym i kieruje ww. dokumenty do Urzędu Skarbowego w Tychach.

 


Forma / sposób załatwienia: 

Postępowanie egzekucyjne w administracji (zgodnie z tokiem postępowania opisanym powyżej). Przymuszenie rodziców / opiekunów prawnych do spełnienia obowiązku zgłoszenia dziecka do rocznego przygotowania przedszkolnego i zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia przygotowania przedszkolnego.


Przewidywany termin załatwienia: 

Zgodny z terminami określonymi w ustawie z dnia 17 czerwca 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.).


Informacja na temat opłat: 

Postępowanie nie podlega opłatom, o ile rodzice / prawni opiekunowie dziecka dopełnią niezwłocznie obowiązki związane z rocznym przygotowaniem przedszkolnym dziecka. W przypadku niedopełnienia przedmiotowego obowiązku:

- upomnienie w wysokości czterokrotnej wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” za polecenie przesyłki listowej,

- grzywna w celu przymuszenia w wysokości 200 zł,

- opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia w wysokości 20 zł.


Uwagi: 

Upomnienie (zał. 1a) sporządza się w 2 egzemplarzach, z których jeden wysyła się do  zobowiązanego (polecony za  zwrotnym potwierdzeniem odbioru), a drugi (z potwierdzeniem odbioru) pozostaje dla wierzyciela. Egzemplarz   ten po zwróceniu przez pocztę z potwierdzeniem odbioru stanowi dowód doręczenia upomnienia.

Koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej “Poczta Polska” za polecenie przesyłki listowej. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia i przypada wierzycielowi.


Załączniki do artykułu:

 

Załącznik nr 1a pobierz plik

Załącznik nr 2 pobierz plik

Załącznik nr 3 pobierz plik

Załącznik nr 4 pobierz plik

Załącznik nr 5a pobierz plik

Załącznik nr 6a pobierz plik

Załącznik nr 7 pobierz plik

 

Miejskie Centrum Oświaty
al. Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

NIP: 646-294-46-90
REGON: 365004185

tel. 32 323 24 00
fax. 32 323 24 03

e-mail: mco@mco.tychy.pl