Dowóz do szkół i placówek oświatowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Wnioskodawca / adresat procedury: 
Rodzice / prawni opiekunowie dziecka/ucznia niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mieszkającego w Tychach;

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, Al. Piłsudskiego 12

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Osoba do kontaktu:
Inspektor Agnieszka Piszczek
Tel. 32 32 32 424
Adres e-mail: a.piszczek@mco.tychy.pl

 

Podstawa prawna:
Art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 59)

Dokumenty od wnioskodawcy/strony:
Wniosek w sprawie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (załącznik nr 1) wraz z następującymi dokumentami:

  • Aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  • Aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • Aktualną polisą OC samochodu (dla osób ubiegających się o zwrot kosztów dowozu własnym pojazdem).

Tok postępowania:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci/uczniów spełniających ustawowe kryteria, mieszkających w Tychach, mogą ubiegać się o zabezpieczenie dowozu ich dzieci lub zwrot kosztów dowozu własnym samochodem/komunikacją miejską. W tym celu zobowiązani są złożyć w Miejskim Centrum Oświaty (pokój nr 13) wniosek z prośbą o:


- organizację przez miasto Tychy bezpłatnego dowozu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły;
lub
- zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły środkami komunikacji publicznej;
lub
- zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły własnym pojazdem,

Wszelkie zmiany w treści wniosku (zmiana miejsca zamieszkania, placówki, samochodu itp.) wymagają pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego, na podstawie którego zostanie sporządzony aneks do umowy.

Zalecany termin złożenia wniosku:
1. Zalecany termin złożenia wniosku dla osób, które chcą korzystać z dowozu busa zapewnionego przez gminę - do 1 lipca danego roku kalendarzowego (z powodu konieczności przygotowania postępowania przetargowego i zabezpieczenia odpowiedniej ilości miejsc).

2. Dla pozostałych osób zalecany termin - do 15 sierpnia danego roku kalendarzowego (przed rozpoczęciem roku szkolnego);

3. Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. 1 i 2 będą rozpatrywane indywidualnie (dotyczy osób, które nabywają prawo do zwrotu w trakcie trwania roku szkolnego).

Forma / sposób załatwienia:
- Zgoda lub odmowa zabezpieczenia/zwrotu kosztów dowozu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły,
- Umowa pomiędzy rodzicem / prawnym opiekunem z Prezydentem Miasta Tychy dot. zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia oraz jego opiekuna.

Przewidywany termin załatwienia:
Rozpatrzenie wniosku następuje nie później niż w ciągu 30 dni od jego złożenia w Miejskim Centrum Oświaty.

Informacja na temat opłat:
Postępowanie nie podlega opłatom.

Załączniki: