Bilet szkolny

Wnioskodawca:
Rodzice / prawni opiekunowie ucznia,  uczęszczającego do obwodowej szkoły podstawowej lub gimnazjum, którego droga z domu do szkoły wynosi co najmniej 2 km.
 
Podstawa prawna:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/258/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r.
 
Dokumenty od wnioskodawcy: 
Podanie o wydanie bezpłatnego rocznego biletu szkolnego należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej, do której uczęszcza uczeń.

Procedura postępowania:
Rodzice / prawni opiekunowie uprawnionego ucznia co roku składają w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko, podanie z prośbą o wydanie bezpłatnego rocznego biletu szkolnego.
 
Termin składania podań: 
28 sierpnia danego roku – w przypadku uczniów klas II – VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas II i III gimnazjum,
5 września danego roku – w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej.
 
Dyrektor szkoły zobowiązany jest po weryfikacji podań sporządzić w formie tabeli alfabetyczną listę uczniów uprawnionych do otrzymania świadczenia, uwzględniając następujące dane: liczbę porządkową, imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania, klasę oraz szkołę obwodową. 
Jeden egzemplarz listy należy dostarczyć do Miejskiego Centrum Oświaty w terminie do 5 września danego roku.
Podania złożone po terminach określonych w punkcie 1 realizowane będą indywidualnie z zachowaniem powyższych procedur.
 
Forma / sposób załatwienia:
Wydanie uprawnionym uczniom bezpłatnego rocznego biletu szkolnego.
 
Przewidywany termin załatwienia:
Przyznanie bezpłatnego biletu szkolnego następuje w ciągu 10 dni od dostarczenia listy uczniów przez dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum do Miejskiego Centrum Oświaty.
 
Informacja na temat opłat:
Postępowanie nie podlega opłatom.
 
Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12
Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoby do kontaktu:
Inspektor Justyna Miros tel. 32 32 32 417, pok. 209
Inspektor Aleksandra Pisarzowska-Jamrozik tel. 32 32 32 420, pok. 209
 
Załączniki: