Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wnioskodawca/ adresat procedury:

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie miasta Tychy umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu.

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, Al. Piłsudskiego 12 (na podstawie UCHWAŁY NR XXII/389/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu oświaty)
Dział Organizacyjno – Administracyjny
Osoba do kontaktu: Inspektor Agnieszka Piszczek
Tel. (32) 32 32 424

Podstawy prawne:

-        art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59);

-        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2017 r. poz. 1644);

-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2017 r. poz. 1641);

-        Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

-        Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis  w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

-        Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2016, poz. 1808 ze zm.);

-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. 2015r., poz. 1983).

Dokumenty od wnioskodawcy / strony:

1.    Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu (zał. nr 1)
2.    Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (zał. nr 2)

Procedura postępowania obowiązująca od 1 września 2012 r.:
1. O zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca jest zobowiązany zawiadomić Miejskie Centrum Oświaty w Tychach (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1) w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2. Pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2).

Do wniosku należy załączyć kopie następujących dokumentów potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez pracodawcę:

-        umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego oraz  świadectwa pracy;

-         dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy
i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

-         dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną
u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określonych w przepisach w sprawie prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

W związku z obowiązującycm od 1.09.2017 r. art. 122, ust. 11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), pracodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest dołączyć do wniosku również:

-        wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4).;

 

-        informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3). 

3.    Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego pracownika wynosi:

 - 8081 zł      - w przypadku nauki zawodu – przy okresie kształcenia wynoszącym
36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

- 254 zł      - za każdy pełny miesiąc kształcenia -w przypadku przyuczenia do
wykonywania określonej pracy
.

Od 1 stycznia 2013 r. kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Forma / sposób załatwienia:
Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Przewidywany termin załatwienia:
Decyzja o przyznaniu dofinansowania lub odmowie jest wydawana w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacja na temat opłat:
Postępowanie nie podlega opłatom.

Załączniki do artykułu:

Pełna treść procedury do pobrania.
Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianego pracownika.
- Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Załącznik nr 3 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Instrukcja do formularza.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o otrzymanej lub nieotrzymanej pomocy.