Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy

Bilety szkolne dla uczniów obwodowych szkół podstawowych i gimnazjów
ZARZĄDZENIE NR 0050/258/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej,  do obwodowej szkoły podstawowej i obwodowego gimnazjum.

Praca przedszkoli publicznych w okresie wakacji 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 0050/59/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2016/2017


Wytyczne do arkuszy organizacyjnych
Zarządzenie Nr 0050/133/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Tychy na rok szkolny 2016/2017 

Zarządzenie Nr 0050/282/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian do Zarządzenia nr 0050/133/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Tychy na rok szkolny 2016/2017

Standardy zatrudnienia pracowników administracji i obsługi

ZARZĄDZENIE NR 0050/202/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Tychy


Zarządzenie nr 0050/155/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez miasto Tychy

Stołówki szkolne
Zarządzenie nr 0151/366/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 września 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, w których zorganizowano stołówki szkolne do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce


Doskonalenie zawodowe nauczycieli
ZARZĄDZENIE NR 0050/55/17PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówek oświatowych prowadzących przez miasto Tychy oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2016 roku.

Udzielanie urlopów dla podratowania zdrowia nauczycielom

ZARZĄDZENIE NR 0050/299/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/123/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie udzielania urlopów dla poratowania zdrowia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Tychy.

Zarządzenie nr 0050/123/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania urlopów dla poratowania zdrowia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Tychy


Wniosek o stypendium "Tyskie Orły"
ZARZĄDZENIE NR 0050/317/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o  przyznanie stypendium miasta Tychy dla uczniów szkół tyskich pod nazwą „Tyskie Orły”


Nabór do Przedszkoli

ZARZĄDZENIE NR 0050/75/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2017r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/194/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Miasta Tychy, możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy”.


Zarządzenie nr 0050/32/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2016/2017Nabór do Szkół Podstawowych

ZARZĄDZENIE NR 0050/73/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2017r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy


Zarządzenie nr 0050/281/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do wyrażania zgody na zatrudnienie w szkole lub placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem a posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego