Uchwały Rady Miasta Tychy

Reforma Oświaty

UCHWAŁA NR XXXIII/523/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

UCHWAŁA NR XXXIII/524/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XXXI/500/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

UCHWAŁA NR XXXI/501/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

 Stypendium "Tyskie Orły"

Uchwała nr XIX/413/12 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”
zmiany:
Uchwała nr XI/147/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr  XIX/413/12  Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”
Uchwała nr XXII/386/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/413/12 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”
 
 
Stypendia socjalne – regulamin
Uchwała nr 0150/XLVIII/908/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy
zmiana:
 Uchwała nr XXII/390/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XLVIII/908/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy
 
Stypendium "Lider zawodu"

Uchwała Nr XXIV/416/16 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Tychy pn. „Lider  zawodu” dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Miasta Tychy pn. „Lider zawodu”

Zwolnienie dyrektorów od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
UCHWAŁA NR XXXVIII/594/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018
 
UCHWAŁA nr XXXIX/613/17 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVIII/594/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017 r. dotyczącej przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018

Uchwała nr XVI/348/12 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy


Regulamin wynagradzania nauczycieli

Uchwała Nr XLI/833/14 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr  0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie  przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy
Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 07 maja 2014 r.,  poz. 2741


Nagrody dla nauczycieli
Uchwała nr 0150/XLIV/987/10 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Tychy za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 lipca 2010 r., Nr 122, poz. 1969
zmiana:
Uchwała XXII/391/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLIV/987/10 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Tychy za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2016 r.,  poz. 3694


Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Uchwała nr 0150/VII/174/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 17 lipca 2007 r., Nr 116, poz. 2362
zmiany:
Uchwała nr 0150/XXXV/799/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VII/174/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 22 grudnia 2009 r., Nr 229, poz. 4637
• Uchwała nr XXII/387/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/VII/174/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2016 r.,  poz. 3690


Przedszkola
UCHWAŁA NR XXXI/502/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkolach

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Traci moc Uchwała nr XLII/858/14 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Tychy

UCHWAŁA NR XXXV/546/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert, dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowany jest oddział przedszkolny oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 11 maja 2017 r., poz. 3088. Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.


Zasady prawidłowego żywienia
Uchwała nr 0150/XVIII/397/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2008r. w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Tychy


Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Uchwała XIX/332/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychDotacje dla szkół i placówek niepublicznych

UCHWAŁA NR XXXIX/611/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/146/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Tychy na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych

UCHWAŁA NR XXXI/503/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/455/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

UCHWAŁA NR XXVII/455/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

UCHWAŁA NR XLIII/711/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

Rekrutacja

UCHWAŁA NR XLIV/723/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria naboru oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, w przypadku dysponowania przez szkoły wolnymi miejscami po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół

UCHWAŁA NR XLIV/724/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Tychach oraz liczby punktów za te kryteria i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów

UCHWAŁA NR XLIV/725/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowany jest oddział przedszkolny oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego